Se sídlem ve Velkých Svatoňovicích 277, PSČ: 542 35, reg. MVČR dne 16. 5. 2012 pod. č. j. VS/1-1/88869/12-R, IČ: 22612891
 web: www.amaterskameteorologie.cz e-mail:

 

Čl. 1
 – Název, sídlo a charakter spolku

 1. Název spolku je: Amatérská meteorologická společnost, z.s., zkratka názvu „AMS, z.s.“ (dále jen “spolek“). Anglický ekvivalent jeho jména zní: „Amateur Meteorological Society“.
 2. Sídlo spolku je na adrese: Velké Svatoňovice 277, 542 35, Velké Svatoňovice
 3. Charakter spolku: Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů,
  v němž se sdružují fyzické osoby se zájmem o meteorologii, zejména pak problematiku nebezpečných meteorologických jevů, jejich dokumentaci, výzkum, odborné články a publikace, možné předpovídání, ale i možnosti zmírnění jejich přímých následků

 

Čl. 2 – Činnosti spolku

 • dokumentace, výzkum a experimentální předpovědi nebezpečných meteorologických jevů v rámci projektů Amateur Stormchasing Society a Skywarn Czechoslovakia a jejich prezentace na webových stránkách (zejména www.bourky.cz(.com), www.skywarn.cz.)
 • správa webových stránek www.bourky.cz(.com), www.skywarn.cz, www.tornada- cz.cz, www.amaterskameteorologie.cz a všech přidružených domén, jejich údržba a udržování platnosti poskytovaných informací.
 • osvětové a preventivní působení na veřejnost, šíření informací o těchto jevech a nebezpečí s nimi spojených a výchova veřejnosti ke zmírnění případných následků těchto jevů, stejně tak i popularizace meteorologie v ČR a snaha poskytnout nadaným mladým lidem možnost přímého zapojení do činnosti spolku. (možná motivace při volbě budoucího zaměstnání).
 • spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem a oficiálními meteorologickými institucemi v rámci EU, s ostatními i neoficiálními amatérskými spolky či fyzickými osobami zabývajícími se touto problematikou, stejně tak i možnost spolupráce se záchrannými složkami a dalšími zodpovědnými orgány, jejichž činnosti se následky daných jevů mohou dotýkat.
 • spolupráce se zahraničními organizacemi obdobného zaměření, zejména pak s dalšími sekcemi organizace SKYWARN v rámci Evropské unie.

 

Čl. 3 – Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let a to i cizí státní příslušnosti. Předsednictvo (výbor) spolku může výjimečně udělit členství i osobám mladším 15 let po přihlédnutí k jejich mimořádnému nadání a to pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 2. Přihlášku ke členství přijímá předsednictvo (výbor) spolku (poštou na adresu sídla spolku, popř. e-mailem). Pro přijem člena je potřeba souhlas 3/4 předsednictva (výboru) spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Člen spolku má právo:
  • volit a být volen do orgánů spolku.
  • účastnit se jednání členské schůze a být k jednání včas přizván.
  • obracet se na orgány spolku s připomínkami, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
  • svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti spolku.
 5. Člen spolku má povinnost:
  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s činnostmi spolku.
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
  • respektovat usnesení členské schůze.
  • dodržovat interní řád.
  • aktivně se podílet na činnosti spolku.
  • nevystupovat jménem spolku bez jeho vědomí, tzn. bez vědomí předsednictva (výboru) spolku.
  • platit členské příspěvky.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  • doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsednictvu (výboru) spolku.
  • rozhodnutím předsednictva (výboru) spolku o vyloučení.
  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech.
  • hrubým porušením interního řádu a následným rozhodnutím předsednictva (výboru) spolku.
  • úmrtím člena spolku.
  • zánikem spolku.
 7. Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

Čl. 4 – Orgány spolku a členská schůze

Orgány spolku jsou:

 1. předsednictvo (výbor) spolku
 2. členská schůze
 1. Nejvyšším orgánem spolku je předsednictvo, které řídí činnost spolku v souladu se stanovami a činnostmi spolku. Předsednictvo má minimálně 4 členy. Ze svého středu volí předsedu/předsedkyni, místopředsedu/místopředsedkyni a hospodáře/hospodářku spolku na dobu jednoho roku.
 2. Členská schůze svolávaná předsednictvem se schází nejméně jednou ročně, aby:
  • schválila stanovy spolku a jejich změny
  • zvolila na jednoroční funkční období nejméně čtyřčlenné předsednictvo (výbor) spolku a případně jej odvolala
  • schválila výroční zprávu spolku
  • schválila rozpočet
  • schválila roční členský příspěvek
  • zvolila čestné členy
  • rozhodla o případném zániku spolku
 3. Členská schůze musí být nápadně oznámena nejméně dva měsíce předem na hlavním serveru (hlavních serverech) spolku, popř. dalšími vhodnými formami (e-mail apod.)
 4. Schválení a případná rozhodnum členské schůze jsou platná při nadpoloviční většině hlasů členů spolku.
 5. V případě, že nedojde k volbě/ustanovení nového předsednictva (výboru), stávající předsednictvo vykonává své funkce do nejbližšího termínu nové členské schůze.
 6. Činnost předsednictva spolku řídí předseda, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 7. Předsednictvo (výbor) je voleno na členské schůzi, řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a skládá se z předsedy/předsedkyně, místopředsedy/ místopředsedkyně, hospodáře/hospodářky a dalších členů podle rozhodnutí členské schůze. Zvoleni jsou ti, kdo dostali nejvíce hlasů. Hospodářskou činnost spolku řídí jeho hospodář/hospodářka.
 8. Předsednictvo (výbor) musí svolat členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to požádá alespoň jedna pětina členů spolku.

 

Čl. 5 – Jednání jménem spolku

 1. Jménem spolku jedná jeho předsednictvo. Každý/á člen/ka předsednictva (výboru) je oprávněn/a vystupovat jménem spolku samostatně.
 2. Osoby oprávněné vystupovat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě a to pouze s písemným souhlasem všech členů předsednictva (výboru).

 

Čl. 6 – Hospodaření spolku

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na financování činnosti spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (např. publikace). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou, mj. též pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činnosti podle těchto stanov a rozpočtem.

 

Čl. 7 – Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. způsoby stanovenými zákonem.
 2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí předsednictva (výboru) spolku. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně předsednictvo o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 8 – Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.